บริการของเรา       หจก.ต่อโชคขนส่ง ยินดีให้บริการท่านด้วยการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว บริการเป็นเอง ใน


ราคายุติธรรม โดยแบ่งเป็นบริการออกเป็น 4 แบบ คือ

 

  


                1.ขนส่งสินค้าแบบเต็มคัน (เหมาคัน)

 

                   ทั้งระยะใกล้ ระยะไกล ภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัด ในภูมิภาคหรือต่างภูมิภาค ทั้ง


ไปและกลับ ทุกจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้ากำหนด เราพร้อมบริการท่านด้วยรถ                 - สิบล้อ


                   - รถเทรลเลอร์  มีกระบะ


                   - รถเทรลเลอร์  ไม่มีกระบะ


                   - รถเทรลเลอร์  หางโรเบต


                   - รถพ่วง  มีกระบะ


                   - รถเฮี๊ยบ

 

 


                2.ขนส่งสินค้าปลีกย่อย (จากกรุงเทพฯ-จุดหมายปลายทางด้านล่าง)

 

                   โดยรับสินค้าที่ศูนย์ย่อยตามจุดหมายปลายทางดังนี้

 

                    2.1 จังหวัด สกลนคร

 

                   - อ.เมืองสกลนคร (ส่งที่ปลายทาง หรือ รับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัท)

 

                   - อ.พังโคน (ส่งปลายทาง หรือ รับสินค้าเองที่ร้านรุ่งทิพย์ ที.ซี. มอเตอร์ เยื้องโรง

 

                     พยาบาลพังโคน)


                   - ต.ท่าแร่ (เปิดใหม่)


                  - อ.อากาศอำนวย (เปิดใหม่)

 

                   - อ.พรรณานิคม

  

                   - ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร

 

                   - อ.สว่างแดนดิน

 

                   - อ.โคกศรีสุพรรณ 

 

                   - อ.วานรนิวาส


 

                   2.2 จังหวัด นครพนม

 

                   - อ.นาแก (ส่งสินค้าที่ปลายทาง หรือ รับสินค้าเองที่ ร้านอึ้งติ่งฮะวัสดุก่อสร้าง)

 

 

                  


                 *3.ขนส่งสินค้าปลีกย่อยระยะใกล้ ทั้งไปและกลับ


                    โดยสามารถส่ง-รับสินค้าที่ศูนย์ย่อยตามจุดหมายปลายทางดังนี้

 

 

                    - อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

                    - อ.พังโคน จ.สกลนคร


                    - ต.ท่าแร่ สกลนคร


                    - อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

 

                    - อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

                    - ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

  

                  - อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

 

                  - อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

 

                    - อ.นาแก จ.นครพนม


                


               **4.ขนส่งสินค้าปลีกย่อยไปกรุงเทพฯ (จากสกลนคร-


กรุงเทพฯ(รับสินค้าที่พุทธมณฑลสาย2))                    โดยท่านสามารถส่งสินค้าได้ที่ศูนย์ขนส่งจ.สกลนคร หรือหากเป็นสินค้าที่มีขนาด


ใหญ่ น้ำหนักมาก หรือจำนวนมาก สามารถติดต่อให้เราไปรับถึงที่ได้ ซึ่งระยะการขนส่งจะเป็นไปตาม


เงื่อนไขนี้


                    - สินค้าขนาดเล็กและจำนวนน้อย ระยะเวลาขนส่ง 2-4 วัน


                    - สินค้าขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก รถขนสินค้าจะออกทุกสิ้นเดือน      *หมายเหตุ - ราคาสินค้าปลีกย่อยไปกรุงเทพฯจะมีราคาสูงกว่าสินค้าปลีกย่อยไปสกลนคร


 

   


รูปแบบการบริการ

 


             บริการส่งสินค้าปลีกย่อย ลูกค้าสามารถระบุรูปแบบการรับได้ว่าปลายทางได้ว่าจะให้ไปส่ง


สินค้าที่ร้านค้า ตามจุดจอดต่างๆ เช่นจุดจอดรับสินค้าที่อ.พังโคน ที่ร้านรุ่งทิพย์ ที.ซี.มอเตอร์ เยื้อง


โรงพยาบาลพังโคน หรือรับสินค้าเองที่สำนักงานใหญ่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 เงื่อนไขการให้บริการ          1. ผู้ส่งต้องไม่ส่งสินค้าผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย สารเคมี วัตถุไวไฟ เงินสด หรือวัตถุใดๆที่


เป็นอันตรายในการขนส่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ส่งจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา แต่


เพียงฝ่ายเดียว


          2. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการขนส่ง อันเนื่องมา


จากรถเสีย อุบัติเหตุ การจลาจล ประท้วง จี้ปล้น ภัยธรรมชาติ สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตนเอง หรือ


เหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้


          3. ผู้ส่งเข้าใจถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการบรรทุกสินค้ารวมกันหลายชนิด และผู้ขนส่งไม่ต้อง


รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่แข็งแรงพอต่อการขนส่งในสภาวะปกติ


หรือจากเหตุอื่นๆที่ไม่ได้มาจากผู้ขนส่งเป็นผู้กระทำ


          4. กรณีที่ไม่สามารถส่งสินค้าถึงมือผู้รับ ร้านปิด ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้ ไม่มีผู้มารับสินค้า หรือ


ปฏิเสธการรับสินค้า


              4.1 เมื่อผู้ขนส่งได้แจ้งให้ผู้ส่งทราบและส่งสินค้าไปยังสถานที่ส่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งจะต้อง


มารับสินค้าคืนภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับแจ้ง หากเกินกำหนดทางผู้ขนส่งจะขอสงวนสิทธิ์ในการ


คุ้มครองสินค้า


              4.2 เมื่อผู้ขนส่งได้แจ้งให้ผู้ส่งทราบ ผู้ส่งยินยอมให้ผู้ขนส่งนำสินค้ากลับมายังสถานที่ส่ง


โดยยินยอมชำระค่าบริการทั้งขาไปและขากลับ

 


          5. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งสินค้าภายหลัง ด้วยเหตุผลอื่นใดอันทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทาง


ผู้รับหรือผู้ส่งสินค้ายินยอมให้ทางผู้ขนส่ง สามารถเก็บเงินในส่วนนี้เพิ่มภายหลังได้


          6. กรณีที่ไม่มีผู้มารับสินค้าเกินกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขนส่งแจ้งให้ผู้รับสินค้าหรือผู้ส่ง


ทราบ ผู้ส่งยินยอมให้ผู้ขนสินค้า นำสินค้าขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้หักชำระค่าบริการขนส่งและ


ค่าใช้จ่ายอื่นๆอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการสินค้านั้น


          7. ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายดังนี้

 


             7.1 ตามราคาจริงของสินค้า แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อ 1 ใบขนส่งสินค้า สำหรับสินค้า


ที่ยังไม่ได้ประเมินราคา


             7.2 ตามราคาจริงของสินค้า แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ 1 ใบขนส่งสินค้า เมื่อผู้แจ้ง


ประเมินราคาจริงของสินค้าในใบรับขนส่งสินค้า โดยยินยอมเสียค่าธรรมเนียมประกันภัยสินค้าเพิ่ม


ขึ้นร้อยละ 1.5 ของราคาสินค้ที่ได้แจ้ง


             7.3 สินค้าประเภทแตกเสียหายง่าย เช่น แก้ว กระจก ฯลฯ จะไม่อยู่ในส่วนรับผิดชอบทุกกรณี


         8. หากสินค้าเสียหายหรือสูญหาย กรุณาติดต่อบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับสินค้า

 

มิฉะนั้นทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครองความเสียหาย


         9. หากไม่ได้แจ้งว่าเป็นสินค้าด่วน แล้วให้มารื้อสินค้าในภายหลัง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตาม


ขนาดและน้ำหนักของสินค้าโดยเริ่มต้นที่สองเท่าของราคาสินค้า 

คำแนะนำสำหรับผู้รับสินค้า       1. การติดต่อรับสินค้า - ผู้รับสินค้าต้องแวดงบัตรประชาชน ใบขับขี้ หรือบัตรซึ่งทาง


ราชการเป็นผู้ออกให้

 


      2. ก่อนลงชื่อรับสินค้า - ควรตรวจสอบสภาพกล่อง/สินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบ


ร้อยดีหรือไม่ทุกประการ

 


      3. ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าได้ โดยการโทรแจ้งเลขที่และเล่มที่บิลไปยังหมาย


เลข 042-090420 , 042-090421 , 087-8613993 (สาขาสกลนคร)


 

      4. มีการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ (การระบุ


ข้อมูล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้รับ-ส่ง เบอร์โทรศัพท์ ประเภทสินค้ามูลค่าของตัวสินค้าที่ชัดเจนจะเป็นประ-


โยชน์ต่อการให้บริการ)


      5. ทางขนส่งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า