บริการของเรา       หจก.ต่อโชคขนส่ง ยินดีให้บริการท่านด้วยการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว บริการเป็นเอง


ในราคายุติธรรม โดยแบ่งเป็นบริการออกเป็น 4 แบบ คือ


 

  

 

              1.ขนส่งสินค้าแบบเต็มคัน (เหมาคัน)

 

                   ทั้งระยะใกล้ ระยะไกล ภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัด ในภูมิภาคหรือต่างภูมิภาค ทั้ง


ไปและกลับ ทุกจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้ากำหนด เราพร้อมบริการท่านด้วยรถ                   - สิบล้อ


                   - รถเทรลเลอร์  มีกระบะ


                   - รถเทรลเลอร์  ไม่มีกระบะ


                   - รถเทรลเลอร์  หางโรเบต


                   - รถพ่วง  มีกระบะ


                   - รถเฮี๊ยบ


    


                2.ขนส่งสินค้าปลีกย่อย (จากกรุงเทพฯ-จุดหมายปลายทางด้านล่าง)

 

                   โดยรับสินค้าที่ศูนย์ย่อยตามจุดหมายปลายทางดังนี้


                    

                    2.1จังหวัด สกลนคร


                    - อ.เมืองสกลนคร  (ส่งที่ปลายทาง หรือ รับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัท)


                    - อ.พังโคน (ส่งปลายทาง หรือ รับสินค้าเองที่ร้านรุ่งทิพย์ ที.ซี. มอเตอร์ เยื้องโรง


                       พยาบาลพังโคน)


                    - ต.ท่าแร่


                    - อ.อากาศอำนวย


                    - อ.พรรณานิคม


                    - ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร


                    - อ.สว่างแดนดิน


                    - อ.โคกศรีสุพรรณ

 

                    - อ.วานรนิวาส                    2.2 จังหวัด นครพนม


                    - อ.นาแก (ส่งสินค้าที่ปลายทาง หรือ รับสินค้าเองที่ ร้านอึ้งติ่งฮะวัสดุก่อสร้าง)

 


         


                 *3.ขนส่งสินค้าปลีกย่อยระยะใกล้ ทั้งไปและกลับ


                    โดยสามารถส่ง-รับสินค้าที่ศูนย์ย่อยตามจุดหมายปลายทางดังนี้

 

 

                    - อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

                    - อ.พังโคน จ.สกลนคร


                    - ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร


                    - อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

 

                    - อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

                    - ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

  

                    - อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

 

                    - อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

 

                    - อ.นาแก จ.นครพนม

 

          


               **4.ขนส่งสินค้าปลีกย่อยไปกรุงเทพฯ (จากสกลนคร-


กรุงเทพฯ(รับสินค้าที่พุทธมณฑลสาย2))                    โดยท่านสามารถส่งสินค้าได้ที่ศูนย์ขนส่งจ.สกลนคร หรือหากเป็นสินค้าที่มีขนาด


ใหญ่ น้ำหนักมาก หรือจำนวนมาก สามารถติดต่อให้เราไปรับถึงที่ได้ ซึ่งระยะการขนส่งจะเป็นไปตาม

 

เงื่อนไขนี้


                    - สินค้าขนาดเล็กและจำนวนน้อย ระยะเวลาขนส่ง 2-4 วัน


                    - สินค้าขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก รถขนสินค้าจะออกทุกสิ้นเดือน      *หมายเหตุ - ราคาสินค้าปลีกย่อยไปกรุงเทพฯจะมีราคาสูงกว่าสินค้าปลีกย่อยไปสกลนคร

  

 

  


รูปแบบการบริการ

 


             บริการส่งสินค้าปลีกย่อย ลูกค้าสามารถระบุรูปแบบการรับได้ว่าปลายทางได้ว่าจะให้ไปส่ง


สินค้าที่ร้านค้า ตามจุดจอดต่างๆ เช่นจุดจอดรับสินค้าที่อ.พังโคน ที่ร้านรุ่งทิพย์ ที.ซี.มอเตอร์ เยื้อง


โรงพยาบาลพังโคน อ.นาแก ที่ร้านอึ้งติ่งฮะวัสดุก่อสร้าง อ.สมเด็จ ร้านพัฒนาค้าเหล็ก หรือรับสินค้า


เองที่สำนักงานใหญ่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

 เงื่อนไขการให้บริการ          1. ผู้ส่งต้องไม่ส่งสินค้าผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย สารเคมี วัตถุไวไฟ เงินสด หรือวัตถุใดๆที่


เป็นอันตรายในการขนส่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ส่งจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา แต่


เพียงฝ่ายเดียว


          2. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการขนส่ง อันเนื่องมา


จากรถเสีย อุบัติเหตุ การจลาจล ประท้วง จี้ปล้น ภัยธรรมชาติ สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตนเอง หรือ


เหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้


          3. ผู้ส่งเข้าใจถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการบรรทุกสินค้ารวมกันหลายชนิด และผู้ขนส่งไม่ต้อง


รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่แข็งแรงพอต่อการขนส่งในสภาวะปกติ


หรือจากเหตุอื่นๆที่ไม่ได้มาจากผู้ขนส่งเป็นผู้กระทำ


          4. กรณีที่ไม่สามารถส่งสินค้าถึงมือผู้รับ ร้านปิด ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้ ไม่มีผู้มารับสินค้า หรือ


ปฏิเสธการรับสินค้า


              4.1 เมื่อผู้ขนส่งได้แจ้งให้ผู้ส่งทราบและส่งสินค้าไปยังสถานที่ส่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งจะต้อง


มารับสินค้าคืนภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับแจ้ง หากเกินกำหนดทางผู้ขนส่งจะขอสงวนสิทธิ์ในการ


คุ้มครองสินค้า


              4.2 เมื่อผู้ขนส่งได้แจ้งให้ผู้ส่งทราบ ผู้ส่งยินยอมให้ผู้ขนส่งนำสินค้ากลับมายังสถานที่ส่ง


โดยยินยอมชำระค่าบริการทั้งขาไปและขากลับ

 


          5. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งสินค้าภายหลัง ด้วยเหตุผลอื่นใดอันทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทาง


ผู้รับหรือผู้ส่งสินค้ายินยอมให้ทางผู้ขนส่ง สามารถเก็บเงินในส่วนนี้เพิ่มภายหลังได้


          6. กรณีที่ไม่มีผู้มารับสินค้าเกินกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขนส่งแจ้งให้ผู้รับสินค้าหรือผู้ส่ง


ทราบ ผู้ส่งยินยอมให้ผู้ขนสินค้า นำสินค้าขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้หักชำระค่าบริการขนส่งและ


ค่าใช้จ่ายอื่นๆอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการสินค้านั้น


          7. ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายดังนี้

 


             7.1 ตามราคาจริงของสินค้า แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อ 1 ใบขนส่งสินค้า สำหรับสินค้า


ที่ยังไม่ได้ประเมินราคา


             7.2 ตามราคาจริงของสินค้า แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ 1 ใบขนส่งสินค้า เมื่อผู้แจ้ง


ประเมินราคาจริงของสินค้าในใบรับขนส่งสินค้า โดยยินยอมเสียค่าธรรมเนียมประกันภัยสินค้าเพิ่ม


ขึ้นร้อยละ1.5 ของราคาสินค้ที่ได้แจ้ง


             7.3 สินค้าประเภทแตกหักเสียหายง่าย เช่น แก้ว กระจก จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบทุกกรณี


         8. หากสินค้าเสียหายหรือสูญหาย กรุณาติดต่อบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับสินค้า


มิฉะนั้นทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครองความเสียหาย


         9.หากไม่ได้แจ้งว่าเป็นสินค้าด่วน แล้วให้มารื้อสินค้าในภายหลัง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตาม

 

ขนาดและน้ำหนักของสินค้าโดยเริ่มต้นที่สองเท่าของราคาสินค้า 

คำแนะนำสำหรับผู้รับสินค้า       1. การติดต่อรับสินค้า - ผู้รับสินค้าต้องแวดงบัตรประชาชน ใบขับขี้ หรือบัตรซึ่งทาง


ราชการเป็นผู้ออกให้

 


      2. ก่อนลงชื่อรับสินค้า - ควรตรวจสอบสภาพกล่อง/สินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบ


ร้อยดีหรือไม่ทุกประการ

 


      3. ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าได้ โดยการโทรแจ้งเลขที่และเล่มที่บิลไปยังหมาย


เลข 042-090420 , 042-090421 , 087-8613993 (สาขาสกลนคร)


 

      4. มีการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ (การระบุ


ข้อมูล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้รับ-ส่ง เบอร์โทรศัพท์ ประเภทสินค้ามูลค่าของตัวสินค้าที่ชัดเจนจะเป็นประ-


โยชน์ต่อการให้บริการ)


      5. ทางขนส่งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า